shades diye bir konu yok.

ama soyle bir seyler var:
* shadowman
* shameless
* shannon rutherford
* mushroom shades